Home » Nakshatra Maitri: नक्षत्र मैत्री by Dr. P. V. Khandekar
Nakshatra Maitri: नक्षत्र मैत्री Dr. P. V. Khandekar

Nakshatra Maitri: नक्षत्र मैत्री

Dr. P. V. Khandekar

Published May 7th 2015
ISBN :
Kindle Edition
57 pages
Enter the sum

 About the Book 

आकाशात साधया डोळयांनी दिसणारी नकषतरे. परतयेक नकषतराची आकाशातील नकाशांसह मांडणी. तयांचया भारतीय व गरीक कथा आणि तयांची शासतरीय माहिती. पुसतक वाचलयावर तुमही ही या सरव नकषतरांशी सहज मैतरी कराल मैतरी होणयासाठी आधी परिचय वहावा लागत असतो. या नकषतरांचा हाMoreआकाशात साध्या डोळ्यांनी दिसणारी नक्षत्रे. प्रत्येक नक्षत्राची आकाशातील नकाशांसह मांडणी. त्यांच्या भारतीय व ग्रीक कथा आणि त्यांची शास्त्रीय माहिती. पुस्तक वाचल्यावर तुम्ही ही या सर्व नक्षत्रांशी सहज मैत्री कराल मैत्री होण्यासाठी आधी परिचय व्हावा लागत असतो. या नक्षत्रांचा हा परिचय करून देत आहेत.